Parateorisi

İmar yasası değişiyor
Yazar: -13 Ocak 2020
13

AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Haber Sistemleri ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife nazaran, Ulusal Coğrafi Olgu Sorumluluk Matrisinde konum alan coğrafi donelerin, Ulusal Coğrafi Done Paylaşım Matrisine nazaran kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve tasarrufu bedelsiz olacak.

Yerli-yabancı gerçek ve hususî hukuk hukuksal insanların laf konusu coğrafi dataları toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak; bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirlenecek.

Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satış ve kira akdine bahis edilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde yahut karar ve tasarrufu altında bulunan arsa ve toprakların, gerçek yahut hukukî bireylerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin öğrenimine ve taşınmazın tahliyesine ait süreçleri tatbike yahut Ulusal Emlak Umumî Müdüriyeti eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

Arsa Üretimi ve Kıymetlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak olan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili öğrenim edilen fiyatların yüzde 50’si umum bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut Yönetimi Başkanlığına aktarılacak.

-İvedi yargılama tarzına tabi olacak

İmar planları ile imar planlarına nazaran yapılan arazi ve arsa düzenleme süreçlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama yordamına tabi olacak.

Kesinleşen planların kopyaları Muhit ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili yönetimi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Sonunda Bakanlığın taşra ünitelerinin Mekansal Olgu Arşiv Sistemi (MVAS) gibisi bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; E-plan otomasyon sistemi üzerinden Plan Süreç Numarası alacak ve planların sayısal olguları bu ortamda toplanacak. Böylece, plan olgularının erişilebilirliğinin artırılması, denetimli ve akıllıca halde izleme ve arşivleme süreçlerinin yapılması planlanıyor.

Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilan ile değişikliğin yapıldığı ortamda da tabela ile haberlendirme yapılacak.

Kentsel tasarım girişimleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilecek.

İmar planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari süreçlerin istikrarının sağlanması maksadıyla katılaşmış planlara ve parselasyon planlarına karşı katılaşma tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilecek.

İmar planlarında bina yükseklikleri muaf olarak belirlenemeyecek.

Sanayi sahaları hariç olmak üzere meri imar planlarında bağımsız (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal pahada değişiklik yapılmaksızın etraftaki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili yönetim meclis kararı ile belirlenebilecek. Bu formda ilgili yönetim tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner varlık işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 ziyadesi ilgili yönetimden öğrenim edilecek.

Büyükşehirlerde Vilayet Kişisel Yönetimleri kaldırıldığından ve Büyükşehirlerde nokta alan köyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu ortamlar kaza belediyelerinin hizmet sahasına girmesi nedeniyle, Vilayet Hususî Yönetimi ve muhtarların vazifeleri kaza belediyelerince yürütülecek.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan imar planı çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının görüş bildirme vadesi 15 günden 30 güne çıkarılacak; laf konusu vade içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu görüş bildirilmiş sayılacak.


İlgili KonularZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ